.RU

Бюллетень новых поступлений - старонка 2


23

Джумагалиева, А.М.


   Информатика (Ақпараттық жүйелер). [Текст] / ҚР БжҒМ. - библиогр.: 244б. - 248 б. : ил.,кесте.
Информатиканың теориялық негіздерін оку коршаған ортаны тануға, пәнаралық байланысты камтуға, жана технологияларды жылдам меңгеруге жол көрсетеді. Информатиканын даму тарихынан бастап акпараттык технологияда өнделуіне дейін теория жинақы түрде берілген. Оку мазмұны бойынша тоғыз үлкен бөлімді камтиды: Олар информатика пәнінің негіздері, акпараттык жүйелер технологиясы, Windows операциялык жүйелер, интернет желісі, бағдарламалау тілдері, Microsoft Office пакетінің бағдарламалары мен машықтану тапсырмалары. Окушы теорияны оки отырып өз білімін сынауға бакылау мен тест сүрактарына жауап береді. Окулықта түсіндірме сөздіктер берілген. Бүл окулык колледж және жоғары оку орындарының студенттеріне және үстаздарына арналған.

24

Купешова, С.Т.


   Инновациялық менеджмент [Текст] : Оқулық / ҚР БжҒМ. - библиогр.: 253б. - 256 б.
Оқулық инновациялық менеджмент пәнінің типтік бағдарламасы құрылымына сәйкес жазылған. Оқулык студенттер әр қадам баскан сайын міндетті түрде экономикалық немесе экологиялық, әлеуметтік және баска да тиімділіктер беретін инновацияларды игеру үдерістерін басқару, ұйымдастыру әлеміне енуге мүмкіндік туғызатындай етіп дайындалған. Нәтижесінде студенттер өз беттерінше инновациялық үдерістерді басқару, жоспарлау және инновациялардың пайдалылығын есептеуге мүмкіндік беретіндей біліммен қүралданады. Бүл окулық жоғары оку орындарының студенттеріне, оқытушыларына, магистранттарға арналған, сонымен катар бизнес өкілдері, инновациялық саладағы менеджерлер, өнертабыстармен шүғылданатын түлғалар үшін ерекше қызығушылык туғызуы мүмкін.

25

Аяжанов, Қ.С.


   Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау [Текст] : Оқулық / ҚР БжҒМ. - библиогр.:373-374б. - 376 б. : ил.,кесте.
Окулыкта ақпараттык жүйелердегі ақпаратты коргау жүйелерін кұрудың теориялық негіздері және практикалық қолдануы қарастырылған. Акпараттык жүйелерді жобалау мен пайдалануға кажет деректерді корғауды жүзеге асыру принциптері, әдістері және кұралдары сондай-ақ ақпаратты қорғау бойынша практикалык дағдыларды игеру зерделенген. Окулық оқыту жүйесінің кредиттік технологиясына негізделіп жазылып, әрбір тақырыбы дәрістерден, теориялық материалды тереңдете меңгеруіне бағытталған компьютерде орындайтын тәжірибелік жүмыстардан, білім деңгейін бағалауға арналған бақылау сүрақтарынан, такырып бойынша тест тапсырмаларынан тұрады. Оқулық жоғары оку орындарының ақпараттык жүйелер мамандығының студенттері мен оқытушыларына, сонымен катар акпараттык технологияға кызыгушылық танытқан көпшілік қауымға арналған.

26

Сейдахметов, А.С.


   Кәсіпкерлік [Текст] : Оқулық / ҚР БжҒМ. - библиогр.:338-339б. - 344 б. : ил.,кесте.
Ұсынылып отырған «Кәсіпкерлік» окулығы типтік оку бағдарламасына сәйкес дайындалған. Оқулыкта кәсіпкерліктің мәні мен мазмұны, оның тұрлері, ерекшеліктері мен функциялары, кәсіпкерлік кызметтін объектілері, субъектілері жэне кәсіпкерлік орта кұрудың маңызы қарастырылады. Онда бизнесті жоспарлау, каржылык жэне кадрлык тұрғыдан кәсіпкерлікті камтамасыз ету мәселелеріне басты назар аударылған.Сонымен катар кәсіпкерлік тәуекелді төмендету, кәсіпкердің жұмысын бағалау мәселелеріне біршама назар аударылған. Кэсіпкерлік ұйымдардын кызметін токтату механизмдеріне, серіктестермен өзара карым-катынастарға жэне серіктестер мен олардың арасындагы келісімшарттық катынастарга, кәсіпкерлік мәдениеті мен кұпиясына, шаруашылық субъектілер алдындағы кәсіпкерлердін жауапкершіліктеріне жеке тараулар арналған. Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу мен колдау механизмдеріне және кәсіпкерлік аясындағы бәсекеге кабілеттілікке ерекше коңіл бөлінген. Окулық студенттерге, магистранттарға және окытушыларға, сонымен катар кәсіпкерлік аясында өз білім денгейін жетілдіргісі келетін азаматтарға арналган.

27

Соколова-Сербская, Л.А.


   Костюм. История и современность.Практикум. [Текст] : Учеб.пособ.для нач.проф.образ. - 2-е изд.,испр. - Библиогр.: с.121-123. - 128 с.
Освещена история развития костюма, начиная с костюма Древнего Египта. Особое внимание уделено рассмотрению связи исторического костюма с современной модой, использованию элементов костюма ушедших эпох в творчестве модельеров XX—XXI вв. Для учащихся учреждений начального профессионального образования

28

   

Кодекс республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)

[Текст] : Практическое пособие. - 768 с.

29

Гулиа, Н.В.


   Детали машин [Текст] : Учеб. для студ. учрежд.сред.проф.образ. - Библиогр.: с.411. - 416 с.
Изложены основы теории, расчета и конструирования деталей и сборочных единиц (узлов) машин и механизмов общего назначения. Отдельный раздел учебника посвящен примерам расчетов наиболее типичных приводов, передач, деталей и узлов машин. Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе специальностей 1200 «Машиностроение», может быть полезен студентам технических специальностей вузов.

30

Фазлулин, Э.М.


   Инженерная графика [Текст] : Учеб. для студ.высш.учеб.завед. - 3-е изд., испр. - Библиогр.: с.394. - 400 с.
Рассмотрены общие правила выполнения чертежей и правила выполнения чертежей некоторых машиностроительных деталей, их соединений, чертежей общего вида, сборочных чертежей, различных схем. Даны основы компьютерной графики.

31

Митюшов, Е.А.


   Теоретическая механика [Текст] : Учеб. для студ.учреж.высш.проф.образ. - 2-е изд., перераб. - Библиогр.: с.310. - 320 с.
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по укрупненным группам направлений подготовки 140000 «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», 150000 «Металлургия, машиностроение и материал ообработка», 190000 «Транспортные средства», 270000 «Архитектура и строительство» (квалификация «бакалавр»). Представлены все разделы курса «Теоретическая механика», при изложении которых широко используются межпредметные связи. Теоретический материал сопровождается примерами. Для студентов высшего профессионального образования.

32

   Технология машиностроения [Текст] : Учеб.для студ.высш.учеб.заведений. - 2-е изд.,стер. - Библиогр.: с.521-522. - 528 с.
Рассмотрены теоретические основы технологии изготовления и сборки изделий машиностроения. Изложены основные принципы построения типовых технологических процессов изготовления деталей машин. Приведена методика проектирования технологии изготовления деталей и сборки. Для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств», «Автоматизация и управление», «Технология машиностроения», «Металлорежущие станки и инструменты», «Машиностроительные технологии и оборудование", "Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)" и Автоматизация и управление».

33

   Теоретическая механика [Текст] : Учеб.для студ.учреж.высш.проф.образ. - 432 с. : ил.,табл.
В учебнике наряду с традиционным материалом (кинематика и динамика точки и системы материальных тел; лагранжев и гамильтонов формализм; вариационные принципы; устойчивость положений равновесия и теория малых колебаний) представлены разделы, отражающие достижения науки второй половины XX в. (теория устойчивости стационарных и периодических движений, элементы КАМ-теории и т.д.).

34

   Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении [Текст] : Учеб.для студ.учреж.сред.проф.образ. - 2-е изд., испр. - Библиогр.: с.278-279. - 288 с. : ил., табл.
Рассмотрены основные положения стандартизации и сертификации продукции, нормативно-правовая база, функции и методы стандартизации, системы сертификации и подтверждения соответствия. Изложены основы взаимозаменяемости деталей, описана система допусков и посадок часто встречающихся соединений. Представлены классификации и принципиальные схемы современных средств измерения и контроля, применяющиеся в машиностроении. Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» в соответствии с ФГОС СПО для специальностей укрупненной группы 150000 "Металургия , машиностроение и материалообработка». Для студентов учреждений среднего профессионального образования

35

Виноградов, В.М.


   Технология машиностроения. Введение в специальность [Текст] : Учеб.пособ. для студ.высш.учеб.завед. - 3-е изд.,стер. - Библиогр.: с.171-172. - 176 с.
Изложены этапы развития техники и машиностроения в России, даны начальные понятия об изделии и производстве, методах обработки, металлообрабатывающем оборудовании и инструментах, качестве поверхности деталей машин, точности обработки, стандартизации, техническом нормировании, автоматизации производства, роботизации и автоматизиро-ванном проектировании. Для студентов высших учебных заведений

36

Шишмаев, В.Ю.


   Технические измерения и приборы [Текст] : Учеб. для студ.учрежд.высш.проф.образ. - Библиогр.: с.377-378. - 384 с. : ил.,табл.
Изложены основы теории измерений, методы измерений, метрологические показатели измерений и средств измерений. Приведена современная терминология и классификация методов и средств измерений. Рассмотрены типовые схемы измерительных приборов для измерения электрических величин, времени, геометрических и механических величин, температуры, сгруппированные по измеряемым величинам, средства отображения и регистрации результатов измерений. Описаны основы подготовки измерительного эксперимента и обработки результатов измерений. Уделено внимание измерению экологических параметров, пассивному и активному контролю изделий и качества продукции. Для студентов учреждений высшего, профессионального образования.

37

Афанасьева, А.А.


   Взаимозаменяемость [Текст] : учебник для студ.высш.учеб.заведений. - 349 с. - 352 с. : ил.,табл.
Изложена система базовых знаний, обязательных при изучении дисциплины «Взаимозаменяемость». Наряду с теоретическим материалом приведены многочисленные примеры решения задач, расчеты по определению норм точности для типовых соединений с использованием различных методик. Для студентов машиностроительных специальностей высших учебных заведений.

38

Рогов, В.А.


   Современные машиностроительные материалы и заготовки [Текст] : Учеб. пос. для студ.высш.учеб.заведений. - Библиогр.: с.324-325. - 336 с. : ил.,табл.
Рассмотрены конструкционные материалы, используемые в современном машиностроении при изготовлении различных деталей механизмов и машин. Описаны особенности получения композиционных и нанострук-турных материалов, виды и способы нанесения многофункциональных покрытий. Приведены сведения, касающиеся штамповочного и литейного производства. Для студентов высших учибных заведений. Может быть полезно специалистам машиностроительного производства.

39

Дегтярев, В.М.


   Инженерная и компьютерная графика [Текст] : учебник для учрежд.высш.проф.обр. - 236 с. - 240 с. : ил.,табл.,фотогр.
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по техническим направлениям подготовки (квалификация «бакалавр»). Рассматриваются теоретические основы начертательной геометрии и инженерной графики, необходимые для создания конструкторской документации, построения изображений и чертежей деталей, сборочных единиц, сборочных чертежей, а также основные понятия компьютерной графики, применение ее для построения изображений, чертежей и решения задач геометрического моделирования. Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

40

Нартова, Л.Г.


   Начертательная геометрия [Текст] : Учеб. пособ. для студ.технич.спец.вузов. - 2-е изд.,стер. - Библиогр.: с.284 . - 288 с. : ил.,табл.
Изложен материал по классическим основам начертательной геометрии, дано представление о сложных поверхностях, обводах и их применении в технической практике, геометрическом и техническом моделировании. Приведено достаточное количество решенных задач разного уровня, обращено внимание на алгоритмическое исполнение основных геометрических операций. Для студентов технических специальностей вузов. Может быть полезно аспирантам, инженерам, работникам КБ.

41

Раннев Г.Г.


   Методы и средства измерений [Текст] : учебник для студ.учреждений высш.проф.образования. - 6-е изд.,стер. - 326 с. - 336 с. : Ил.,табл.,фото.
Приведены основные понятия метрологии, рассмотрены методы и средства измерительной техники, а также особенности измерений различных электрических и неэлектрических величин. Рассмотрены устройства, метрологические характеристики, параметрические и генераторные преобразователи. Даны примеры создания многофункциональных информационно-измерительных приборов на базе микропроцессорной техники и ЭВМ. Изложены принципы построения измерительных информационных систем и особенности их проектирования. Для студентов учреждений высшего профессионального образования. Можех быть полезен аспирантам, специализирующимся в области информационно-измерительной техники и технологии.

42

Паршикова, В.Н.


   Товароведение и экспертиза бытовых химических товаров [Текст] : Учеб.пособие для высш.учеб.заведений. - Библиогр.:с 218 с. - 224 с.

43

Елисеев, М.Н.


   Товароведение и экспертиза вкусовых товаров [Текст] : Учебник для вузов. - Библиогр.: с.298-299. - 304 с. : ил.,табл.
Приведены классификация и потребительские свойства чая, кофе и напитков на их основе, безалкогольных и алкогольных напитков, пряностей, приправ, табака и табачных изделий. Рассмотрены идентификация и экспертиза, характеристики, технология производства, упаковка, хранение и транспортирование вкусовых товаров. Для студентов высших учебных заведений.

44

Касаткин, А.С.


   Электротехника [Текст] : Учебник для вузов. - 12-е изд., стер. - Библиогр.: с.525. - 544 с. : ил.,табл.
Изложены основные положения теории электрических цепей, основ промышленной электроники, электрических измерений. Дано описание устройства и рабочих свойств электрических машин. Приведены сведения об электроприводе. Дпя студентов ноэлектротехнических специальностей вузов.

45

Башарин, С.А.


   Теоретические основы электротехники. Теория электрических цепей и электромагнитного поля [Текст] : Учеб. пособ. для студ.высш.учеб.завед. - 4-е изд.,перераб. и доп. - Библиогр.: с.355-356. - 368 с. : ил.,табл.
Изложены основы теории электрических цепей и электромагнитного поля. Наряду с традиционными материалами в учебное пособие вошли новые положения теории матричного анализа электрических цепей, распространения электромагнитных волн вдоль направляющих систем и в многослойных средах. Приведены примеры решения практических задач в области электротехники. Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

46
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.