.RU

Законукра ї н и - старонка 12

і науки України

2201000 Апарат Міністерства 3 281 247,2 2 874 034,6 1 310 411,9 238 361,7 407 212,6 1 737 725,8 1 355 816,7 653 872,5 109 831,8 381 909,1 5 018 973,0

освіти і науки

України

2201010 0990 Керівництво та 6 990,1 6 800,1 3 024,3 80,0 190,0 60,0 60,0 7 050,1

управління у сфері

освіти і науки

2201020 0140 Фундаментальні 49 359,8 49 359,8 34 888,7 277,0 49 359,8

дослідження у вищих

навчальних закладах

2201030 0140 Надання грантів 8 976,9 8 976,9 197,3 5,7 8 976,9

Фондом

фундаментальних

досліджень

2201040 0980 Прикладні розробки 17 603,3 16 008,0 10 920,9 187,0 1 595,3 34 641,6 31 390,7 16 350,0 980,0 3 250,9 52 244,9

за напрямами

науково-технічної

діяльності вищих

навчальних закладів

в тому числі 2 917,2 1 321,9 562,0 127,0 1 595,3 2 917,2

здійснення наукової

діяльності

науково-дослідним

інститутом

Українознавства

2201050 0150 Державні 7 713,5 7 713,5 7 713,5

науково-технічні

програми та наукові

частини державних

цільових програм

з пріоритетних

напрямів розвитку

науки і техніки

2201060 0150 Розробки 4 644,5 4 644,5 4 644,5

найважливіших

новітніх технологій

науковими

установами

2201070 0150 Виконання 18 100,0 18 100,0 18 100,0

зобов'язань України

у сфері

міжнародного

науково-технічного

співробітництва

2201080 0150 Державні стипендії 1 359,0 1 359,0 1 359,0

в галузі науки і

техніки

2201090 0980 Фінансова підтримка 16 574,8 1 085,8 15 489,0 16 574,8

розвитку наукової

інфраструктури

вищих навчальних

закладів

2201100 0922 Надання загальної 22 661,0 14 661,0 6 401,7 2 576,5 8 000,0 2 340,0 1 937,0 117,0 403,0 25 001,0

та поглибленої

освіти з фізики і

математики,

фізкультури і

спорту

загальноосвітніми

спеціалізованими

школами-інтернатами

2201110 0923 Надання освіти у 11 328,6 9 718,6 4 319,4 1 772,7 1 610,0 1 144,6 1 060,6 205,5 57,5 84,0 12 473,2

загальноосвітніх

школах соціальної

реабілітації

2201120 0960 Надання 16 954,3 16 904,3 3 975,5 458,0 50,0 2 345,8 2 175,8 471,1 330,0 170,0 19 300,1

позашкільної освіти

державними

позашкільними

навчальними

закладами та заходи

з оздоровлення та

відпочинку дітей

2201130 0930 Підготовка 925 969,3 909 769,3 405 765,8 89 627,0 16 200,0 131 305,7 118 805,7 37 150,7 10 050,0 12 500,0 1 057 275,0

робітничих кадрів у

професійно-

технічних

навчальних закладах

2201140 0930 Підготовка 13 312,4 13 222,4 8 494,5 618,6 90,0 150,2 138,2 8,9 30,0 12,0 13 462,6

робітничих кадрів у

професійно-

технічних

навчальних закладах

соціальної

реабілітації

2201150 0941 Підготовка кадрів 364 307,7 360 407,7 174 531,1 33 085,0 3 900,0 176 800,0 144 750,0 58 000,0 20 500,0 32 050,0 541 107,7

вищими навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації

2201160 0942 Підготовка кадрів 1 230 873,2 1 193 873,2 586 739,2 95 768,9 37 000,0 1 260 000,0 960 973,0 512 465,0 69 586,0 299 027,0 2 490 873,2

вищими навчальними

закладами III і

IV рівнів

акредитації

2201170 0970 Виготовлення 32 792,6 32 792,6 32 792,6

випускних

документів

про освіту

2201180 0990 Проведення 1 350,0 1 350,0 1 350,0

всеукраїнських та

міжнародних

олімпіад у сфері

освіти

2201190 0970 Інформатизація 90 000,0 4 000,0 86 000,0 90 000,0

загальноосвітніх

навчальних

закладів,

комп'ютеризація

сільських шкіл

2201200 0990 Пільговий проїзд 33 700,0 33 700,0 33 700,0

студентів і учнів

у залізничному

транспорті

2201220 0240 Підготовка 1 401,8 1 401,8 931,6 1 401,8

призовників

військово-технічних

спеціальностей для

Збройних Сил

України у

професійно-

технічних

навчальних закладах

2201230 0970 Видання, придбання, 166 869,6 6 504,4 160 365,2 166 869,6

зберігання і

доставка

підручників і

посібників для

студентів вищих

навчальних закладів

та учнів

загальноосвітніх і

професійно-

технічних

навчальних закладів

2201240 0990 Методичне 16 566,4 15 486,4 7 612,9 269,0 1 080,0 3 603,4 3 003,4 905,2 230,0 600,0 20 169,8

забезпечення

діяльності

навчальних закладів

2201260 0721 Амбулаторне медичне 74,2 74,2 48,8 3,2 74,2

обслуговування

працівників

Кримської

астрофізичної

обсерваторії

2201270 0826 Збереження та 364,9 364,9 142,8 32,0 364,9

популяризація

історії

авіабудування

2201280 0832 Фінансова підтримка 28,1 28,1 28,1

науково-

освітянської преси

2201290 0473 Дослідження на 6 694,4 6 694,4 401,2 10,0 6 694,4

антарктичній станції

"Академік

Вернадський"

2201300 0350 Спецінформації 1 200,0 1 200,0 1 200,0

2201310 0810 Фізична і спортивна 13 346,2 13 346,2 4 819,7 1 100,0 2 464,3 1 887,8 95,7 213,1 576,5 15 810,5

підготовка

учнівської та

студентської молоді

2201320 0950 Підвищення 1 547,2 1 547,2 1 114,6 31,0 1 384,0 1 340,0 289,0 204,0 44,0 2 931,2

кваліфікації

керівних

працівників і

спеціалістів

харчової і

переробної

промисловості

2201330 0140 Фундаментальні 5 180,5 5 180,5 2 887,8 961,6 4 675,2 3 835,2 710,0 727,0 840,0 9 855,7

дослідження в

наукових установах

2201340 0150 Фінансова підтримка 4 498,2 3 805,1 693,1 4 498,2

розвитку

інфраструктури

наукових установ

2201350 0150 Прикладні розробки 2 724,2 2 724,2 1 448,5 222,0 1 044,3 974,3 354,9 174,2 70,0 3 768,5

в наукових

установах

2201370 0942 Підготовка фахівців 24 625,8 21 625,8 9 006,3 4 220,7 3 000,0 30 132,4 10 574,4 5 548,6 823,0 19 558,0 54 758,2

Національною

юридичною академією

імені Ярослава

Мудрого

2201380 0490 Фінансова підтримка 21 116,4 21 116,4 21 116,4

інноваційної

діяльності суб'єктів

підприємництва

2201400 0481 Виконання 1 382,4 1 382,4 15,7 100,0 1 382,4

зобов'язань Уряду

щодо функціонування

науково-

технологічного

центру

2201410 0942 Підготовка кадрів 9 793,0 9 593,0 4 737,5 755,8 200,0 6 844,9 5 221,2 2 324,9 310,0 1 623,7 16 637,9

для гуманітарної

сфери Національним

університетом

"Києво-Могилянська

Академія"

2201420 0980 Прикладні 352,3 352,3 144,1 352,3

розробки, що

здійснюються

Національним

університетом

"Києво-Могилянська

Академія"

2201430 0942 Підготовка кадрів 78 377,0 78 277,0 37 842,0 6 200,0 100,0 57 673,0 46 573,0 18 993,0 5 500,0 11 100,0 136 050,0

Національним

технічним

університетом

"Київський

політехнічний

інститут"

2201440 0970 Придбання шкільних 63 450,0 63 450,0 63 450,0

автобусів для

сільських

загальноосвітніх

шкіл

2201800 0942 Будівництво 5 000,0 5 000,0 5 000,0

лабораторного

комплексу фізико-

технічного

інституту

Дніпропетровського

національного

університету

2201810 0942 Завершення 3 200,0 3 200,0 3 200,0

будівництва

навчального корпусу

Київського

національного

економічного

університету

2202000 Державний 13 958,6 13 958,6 635,8 24,5 13 958,6

департамент

інтелектуальної

власності

2202010 0411 Керівництво та 958,6 958,6 635,8 24,5 958,6

управління у сфері

інтелектуальної

власності

2202020 0411 Заходи, пов'язані 13 000,0 13 000,0 13 000,0

з охороною

інтелектуальної

власності

2204000 Державна інспекція 767,7 767,7 516,6 767,7

навчальних закладів

2204010 0990 Керівництво та 767,7 767,7 516,6 767,7

управління у сфері

навчальних закладів

2205000 Комітет з державних 3 418,8 3 418,8 83,1 3 418,8

премій України в

галузі науки і

техніки

2205010 0150 Присудження 157,6 157,6 83,1 157,6

державних премій

в галузі науки і

техніки

2205020 0150 Відзначення 3 261,2 3 261,2 3 261,2

державними преміями

і державними

стипендіями в

галузі науки і

техніки

2206000 Київський 116 594,2 103 760,5 58 124,8 7 822,5 12 833,7 63 247,1 36 822,4 13 608,9 2 580,4 26 424,7 179 841,3

національний

університет імені

Тараса Шевченка

2206010 0140 Фундаментальні 12 968,3 12 968,3 9 254,0 864,3 789,3 347,0 18,1 75,0 13 832,6

дослідження у сфері

природничих і

технічних,

гуманітарних і

суспільних наук

2206020 0980 Прикладні розробки 1 161,5 1 161,5 806,9 1 729,0 1 549,0 690,0 20,0 180,0 2 890,5

Київського

національного

університету імені

Тараса Шевченка з

пріоритетних

напрямів розвитку

науки і техніки

2206030 0980 Державна підтримка 833,7 833,7 833,7

технічного

оснащення наукової

бази Київського

національного

університету імені

Тараса Шевченка

2206040 0980 Проведення з'їздів, 153,0 153,0 153,0

симпозіумів,

конференцій і

семінарів Київським

національним

університетом імені

Тараса Шевченка

2206050 0942 Підготовка кадрів 91 477,7 89 477,7 48 063,9 7 822,5 2 000,0 60 653,8 34 484,1 12 571,9 2 542,3 26 169,7 152 131,5

Київським

національним

університетом імені

Тараса Шевченка

2206800 0942 Добудова 10 000,0 10 000,0 10 000,0

навчального та

спортивного

комплексів

Інституту

міжнародних

відносин

2500000 Міністерство праці 1 906 066,5 1 830 802,8 45 132,5 11 044,9 75 263,7 191 518,6 114 370,3 653,7 1 034,7 77 148,3 2 097 585,1

та соціальної

політики України

2501000 Апарат Міністерства 1 648 604,8 1 573 441,1 33 389,4 10 329,4 75 163,7 71 292,8 30 154,5 630,9 976,8 41 138,3 1 719 897,6

праці та соціальної

політики України

2501010 0412 Керівництво та 11 053,4 9 053,4 5 346,7 467,1 2 000,0 757,2 757,2 628,0 11 810,6

управління у сфері

праці та соціальної

політики

2501020 0481 Прикладні розробки 8 475,2 8 475,2 2 218,3 4 843,7 780,1 692,1 214,6 153,0 88,0 9 255,3

у сфері економіки

праці та соціальної

політики

2501030 1080 Прикладні розробки 109,9 109,9 109,9

у сфері адаптації

сліпих

2501040 1080 Державні науково- 274,0 274,0 274,0

технічні програми

та наукові частини

державних цільових

програм у сфері

виробництва засобів

реабілітації

інвалідів

2501050 0941 Підготовка кадрів 3 956,3 3 956,3 1 622,9 284,0 1 266,6 936,2 377,0 80,0 330,4 5 222,9

для галузі

соціального

забезпечення та

соціального захисту

вищими навчальними

закладами I і

II рівнів

акредитації

2501060 0950 Підвищення 205,6 205,6 107,8 43,0 5,0 5,0 210,6

кваліфікації

працівників органів

соціального захисту

і соціального

забезпечення

2501070 0732 Спеціалізована 2 776,9 2 503,7 887,3 383,0 273,2 23,2 23,2 12,0 2 800,1

протезно-

ортопедична та

медично-

реабілітаційна

допомога інвалідам

у клініці Науково-

дослідного

інституту

протезування,

протезобудування та

відновлення

працездатності

2501080 0734 Санаторне лікування 21 730,0 21 459,9 6 053,1 4 308,6 270,1 1 263,9 1 065,9 39,3 103,8 198,0 22 993,9

інвалідів та

ветеранів війни

(крім хворих на

туберкульоз)

2501090 1090 Виготовлення 600,0 600,0 600,0

бланків посвідчень

для інвалідів,

ветеранів війни та

праці, нагрудних

знаків та

посвідчень до них

для працівників

системи

соціального захисту

2501110 1040 Заходи із 2 000,0 2 000,0 2 000,0

соціального захисту

дітей

2501120 1010 Фінансова підтримка 14 798,0 14 798,0 14 798,0

громадських

організацій

інвалідів

2501130 1020 Допомога 1 640,0 1 640,0 1 640,0

малозабезпеченим

пенсіонерам

2501140 1090 Створення і 25 246,9 2 887,2 22 359,7 25 246,9

програмно-технічне

забезпечення

системи

інформаційно-

аналітичної

підтримки та

інформаційно-

методичне

забезпечення

установ системи

Міністерства праці

та соціальної

політики України

2501150 1030 Щорічна разова 140 131,9 140 131,9 140 131,9

грошова допомога

ветеранам війни

2501160 1030 Довічні державні 302,1 302,1 302,1

стипендії для

учасників бойових

дій у період

Великої Вітчизняної

війни та громадян

України, які

зазнали

переслідувань за

правозахисну
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.