.RU

5. 4 - Нэг. Ерөнхий менежерийн мэдэгдэл хоёр. Нийслэлийн хан-уул дүҮргийн засаг даргын тамгын5.4.

2.9.

200

9

-20

11

онд хийх х

ө

р

ө

нг

ө

оруулалтын т

ө

с

ө

вЗаалт

Эх үүсвэр

Салбар

Төсөл арга хэмжээ,барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал байршил

хийгдэх ажил

Хариуцах хэлтэс, албад

Хугацаа

төслийн
санал / төсөвт өртөг /

Тайлбар

Төсвийн тодотголоор 2009 онд дүүрэгт хэрэгжүүлэх ажил

1.1.1

Улс, нийслэлийн
төсвийн хөрөнгөөр

Төр захиргааны байгууллагын
ажлыг сайжруулах

1,7,9,11,14 -р хороонд
"Нэг цэгийн үйлчилгээний цогцолбор байр

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

2008 онд нийслэлээс
тодотголоор хасагдсан боловч 2009 оны төсвийн тодотголд санал өгсөн

 

1.1.5

ОУБ-ын төслөөр

 

ХУД-ийн Төр захиргааны байгууллагуудын
нэгдсэн байр

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

Хэдэн онд ........

 

2.1.6

Улсын төсвийн
хөрөнгөөр

НХХ яам

ХХҮХ-ийн ажлын байр

шинээр

ХХҮХ

2009

120.0

2009 онд хэрэгжүүлэхэд
бэлтгэл ажил хангагдсан газрын асуудлыг шийдвэрлэх

Улсын төсвөөр

2.3.3

Ахмадын сан
байгуулах

Дүүргийн ЗДТГ

Ахмадын чөлөөт цагийн танхим
кабинетыг хороо бүр байгуулж ахмадын алжаал тайлах,чийрэгжүүлэх талбайг орон сууцны зарим хороодод байгуулна

шинээр

Ахмадын
хороо

2009-2012

 

судалгааг үзэх
хороодыг тодруулах

 

2.3.4

 

Дүүргийн ЗДТГ

Сэргээн засах сувилал байгуулах

шинээр

Ахмадын
хороо

2009-2012

 

Хэдэн онд ........

 

2.6.1

Улс, нийслэлийн
төсвийн хөрөнгөөр

ЭМЯАМ

ЭМН-ийн хүлээн авах тасаг,яаралтай
тусламжийн тасаг, лаборторийн өрөө,эхо,рентгений өрөөг орчин үеийн тоног төхөөрөмжтэй болгоно

шинээр

ДЭМН,ЗДТГ-ын НХХ

2009-2012

 

2009 онд хэрэгжсэн 

2.6.2

ӨАЧДсан
төслийн хөрөнгөөр

ЭМЯАМ

Дотрын тасгийн сэхээн амьдруулах өрөөг эмчилгээ, оношлогооны тоног төхөөрөмжөөр хангана

шинээр

ДЭМН,ЗДТГ-ын НХХ

2009-2012

11.9

2009 онд хэрэгжсэн
ӨАЧД сангаас эрчимт эмчилгээний тасагт т/т 11,9 сая төг

 

2.6.3

 

ЭМЯАМ

Тус дүүргийн дэвсгэрт амаржих болон мэс заслын нарийн мэргэжлийн төрөлжсөн эмнэлэг

шинээр

ДЭМН,ЗДТГ-ын НХХ

2009-2012

 

2009 онд хэрэгжсэн 

2.6.4

 

ЭМЯАМ

1,9,14-р хороонд өрхийн эмнэлгийн байр,шинээр барьж өрхийн нийт эмнэлгүүдийн байрыг өргөтгөх,засварлах,тохижуулах, инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлыг дэс дараатай хэрэгжүүлэх

шинэ барилга,
их засвар

ДЭМН,ЗДТГ-ын НХХ

2009-2012

70

2009 онд

Нийслэлийн Х/О

2.7.1

 

ЭМЯАМ

Дүүргийн 1,2,6,7,11-р хорооны өрхийн эмнэлгийг машинтай болгох

шинээр

ДЭМН,ЗДТГ-ын НХХ

2009-2012

 

хэдэн онд............

 

2.7.4

 

ЭМЯам

Дүүргийн хэмжээнд эрүүл мэндийн байгууллагуудыг компьютэржүүлж дотоод сүлжээнд холбон эрүүл мэндийн анхан шатны бүртгэлийн нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх замаар цахим эмнэлгийн сүлжээг бий болгоно.

шинээр

ДЭМН,ЗДТГ-ын НХХ

2009-2012

 

 

 

2.8.3

Гадны хөрөнгө
оруулалтаар

БШУЯ

Америк сургалттай 1200 хүүхдийн сургууль,150 хүүхдийн халамжийн цэцэрлэг бүхий "Олон улсын сургууль"шинээр

ДЗДТГ,БХ

2009-2012

68.4

хэдэн онд............

 

2.9.1

Улс,нийслэл,
дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр

БШУЯ

8-р хороонд 720 хүүхдийн сургууль

шинээр

ДЗДТГ,БХ

2009

1000.0

2010 оны зураг төсөвт
захиалга өгсөн

 

2.9.1

 

БШУЯ

14-р хороонд сургууль

шинээр

ДЗДТГ,БХ

2009

 

Хэдэн онд ........

 

2.9.1

 

БШУЯ

6,9-р хороо,10-р хорооны Морингийн давааны гэр хороололд цэцэрлэг

шинээр

ДЗДТГ,БХ

2009

 

Хэдэн онд ........

 

2.9.2

 

БШУЯ

18,34,41,52-р сургууль

их засвар

ДЗДТГ,БХ

2009

140

52-р сургуулийн өргөтгөл 1000,0 сая төг
2010 оны зураг төсвийн захиалгад 34,41-р сургуулийн их засвар 2009 оны төслийн саналд орсон байна.

Нийслэлийн х/о
18-р сургуульд 40.0 сая төг Улсын төсвийн хөрөнгөөр 100.0 сая төг

2.9.2

 

БШУЯ

12,27,28,53,71,73,144-р цэцэрлэгт

их засвар

ДЗДТГ,БХ

2009

20

12,71,73-р цэцэрлэгүүд
2009 оны төсөлд санал орсон байна

Улсын төсвийн
хөрөнгөөр 20.0

2.9.3

 

БШУЯ

9-р хорооны 114 -р сургуулийн спорт
заалны өргөтгөл

шинээр

ДЗДТГ,БХ

2009-2012

4.3

Хэдэн онд ........
114-р сургуулийн хөдөлмөрийн кабинет тохижуулах 4,3 сая 2009 оны 1-р сард хэрэгжсэн

 

2.9.3

 

БШУЯ

Өлзийтийн 59-р сургууль

шинээр

ДЗДТГ,БХ

2009-2012

 

Хэдэн онд ........

 

2.9.3

 

БШУЯ

9-р хорооны 134 -р цэцэрлэг

шинээр

ДЗДТГ,БХ

2009-2012

 

Хэдэн онд ........

 

2.9.3

 

БШУЯ

11-р хорооны 35-р цэцэрлэг

шинээр

ДЗДТГ,БХ

2009-2012

 

Хэдэн онд ........

 

2.9.3

 

БШУЯ

3-р хорооны 137 -р цэцэрлэг зориулалтын
байртай болгох

шинээр

ДЗДТГ,БХ

2009-2012

 

Хэдэн онд ........

 

2.12.1

ӨАЧДсангийн
хөрөнгөөр

БШУЯ

41,65,71,72,145,165-р цэцэрлэгийн техник
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тоглоом наадгай хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

шинээр

ДБХ

2009

21.3

2009 оны 1-р сард
хэрэгжсэн 72-р цэцэрлэг гал тогооны т/т 7,6 сая төг,65-р цэцэрлэг т/т 6,2 165-р цэцэрлэг 4,5 сая төг ширээ 49-р цэцэрлэг ханы шүүгээ 3,0

 

2.12.2

 

БШУЯ

12,29,46,144-р цэцэрлэгийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлнэ.

шинээр

ДБХ

2010

9.2

2009 оны 1-р сард
хэрэгжсэн 12-р цэцэрлэг гал тогооны т/т 3,0 сая төг,29-р цэцэрлэг 6,2 сая төг

 

2.12.3

 

БШУЯ

27,28,35,67,73-р цэцэрлэгийн техник хэрэгсэл,
тоног төхөөрөмж, тоглоом наадгайн хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

шинээр

ДБХ

2011

8.5

2009 оны 1-р сард
хэрэгжсэн 73-р цэцэрлэг сандал 3,6 сая төг 67-р цэцэрлэг 4,9 сая төг сандал

 

3.1.1

УБ-ын шинэ
Хан-уул дүүрэгт дэлхийн өндөр хөгжилтэй хот,дүүргийн жишигт ойртуулах

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Яармаг ,нисэхийн дэвсгэрт орон сууцны барилгуудыг барих

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

2.13.1

 

 

Гэр, орон сууцны хорооллын хороодод мэргэжил сургалтын төвийг шинээр байгуулах

ши нээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

2.14.1

Гадаад, дотоодын
хөрөнгөөр

 

Орчин үеийн зураг төслөөр "Хан-уул -Палас" соёлын төв

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

3.1.2

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай,барилга
байгууламжийг шинэчлэх,гэр хорооллын дэд
бүтцийг сайжруулах,гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг шинэчлэх,

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

445

 

Нийслэлийн х/о

3.1.3.

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн инженерийн шугам
сүлжээ,цахилгаан, дулаан,цэвэр усан хангамжийн өргөтгөл,

шинэчлэлт

ДЗДТГ

2009-2012

5369.0

 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр

3.3.4

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Мал аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг фермерийн аж ахуйн тоног төхөөрөмжөөр хангах

тоног
төхөөрөмж

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

3.3.8

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу
агро парк байгуулах, ногоон байгууламжийг шинээр байгуулна.

шинээр

ДЗДТГ,
Газрын алба

2009-2012

1400

 

Нийслэлийн х/о

3.5.1

Улс. Нийслэлийн
төсвийн хөрөнгөөрЭнх тайвны гүүрнээс Зайсангийн чиглэлд хатуу хучилттай засмал замын шинэчлэлт хийгдэнэ

шинээр

НЗАА,ДЗДТГ

2009-2010

2286.5

 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр

3.5.2

Нийслэлийн төсвийн
хөрөнгөөр

 

Туул тосгоноос Биокомбинатын хүртэлх 13,4 км авто замыг хатуу хучилттай болгоно

засвар

НЗАА,ДЗДТГ

2009

 

 

 

3.5.3

 

 

Авто машины засвар,үйлчилгээний орчин үеийн шаардлага хангасан төвүүдийг байгуулж ажиллуулна

шинээр

НЗАА,ДЗДТГ

2009-2010

 

 

 

3.6.1

 

 

Тус дүүргийн Чингэсийн өргөн чөлөөнд давхар зам, Баруун дөрвөн замаас Барс захын гүүрээр давуулан давхар зам барина

шинээр

НЗАА,ДЗДТГ

2010-2012

 

 

 

3.6.2

 

 

Яармагийн гүүрнээс Зайсангийн чиглэлд 2 түвшний засмал зам тавина

шинээр

НЗАА,ДЗДТГ

2010-2012

 

 

 

3.6.3

 

 

Замын цагдаагийн машин, техник хэрэгсэл,аппарат, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх

шинээр

ДЗЦ тасаг

2009-2012

 

 

 

3.6.4

 

 

Нисэхийн шалган нэвтрүүлэх товчоог нүүлгэж Морингийн даваан дээр шилжүүлэн байрлуулна.

хуучин

ДЗЦ тасаг

2009.2012

 

 

 

3.7.1

Монгол улсын
төсвийн хөрөнгөөр

МЗГ-ын хөрөнгөөр

ХУД-ийн 2-р хорооны нутаг дэвсгэрт" Үйлдвэрлэл, технологийн парк" байгуулах

шинээр

ЗГ,Нийслэл,
ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

3.8.2 

туул, дунд голын дагуух бургасыг хамгаалах,орчны ариун цэвэр,эрүүл ахуйг сайжруулах ажлыг төрийн болон ОУ-ын төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж цэвэр усны нөөцийг хамгаална

 

 

2009

500

 

Нийслэлийн хөрөнгө
оруулалтаар тодотголд тусав

3.9.1

Иргэдийн хөрөнгөөр

ХУДЗДТГ

2-р хорооны нутаг дэвсгэрт- Ажилчны алдар" хөшөөний орчинд хүүхэд, залуучуудын амралтын хүрээлэн

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

3.9.2

Байгууллагын
хөрөнгөөр

ХУДЗДТГ

Орон сууцны хороолол,Туул тосгонд
цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, иргэдийн амралт,чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх орчинг бүрдүүлнэ

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

8.8

ӨАЧДсангаас 2009 оны 1-р сард
Нийтийн б/т ын заалны т/т өөр хангав 8,8 сая төг

 

4.2.1

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Дүүргийн Нутаг дэвсгэрт байрлах"Харгиа: цэвэрлэх байгууламжийн техник, технологийн шинэчлэлт хийх

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

91.2

 

2009 онд Улсын
төсвийн хөрөнгөөр

4.2.2НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Нисэхийн орчимд орон сууцны шинэ хорооллууд, спортын цогцолбор шинээр ашиглалтад орохтой холбогдуулан төвлөрсөн цэвэрлэх байгууламж шинээр барина

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.2.3

Нийслэлийн төсвийн
хөрөнгөөр

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

10-р хорооны Нисэхийн орон сууцны 4 байрны дээврийн их засвар

их засвар

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.2.4

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Туул тосгоны 6-р байрны 24 айлын орон
сууцны дээврийн их засвар

их засвар

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.3.1

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Нисэх,яармагийн хороодын иргэдэд ойртсон хүнс, өргөн хэрэглээний зах байгуулах

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.3.1

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Өргөтгөсөн худалдаа үйлчилгээний
төв байгуулах

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.3.2

Гадаад, дотоодын
хөрөнгөөр

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Жижиг, дунд үйлдвэрүүдийг байгуулах

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.3.3

Улсын төсвийн
хөрөнгөөр

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

ДЗДТГ,"АПУ" ХК, Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-тай хамтран " Хан -уул худалдааны төв"-ийг барих

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.5.1

Нийслэлийн төсвийн
хөрөнгөөр

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Орон сууцны хороолол,болон, гэр хороололд цахилгаан эрчим хүчний шугам, дэд станц байгуулах

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.5.1

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Усан хангамж гүний худаг барих

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.5.2

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай,гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэгийг сайжруулах

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

45.0

 

Нийслэлийн х/о

4.5.3

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

дүүргийн 12-р хорооны орон сууцны дулаан хангамжийг сайжруулна.

их засвар

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.5.4

Дүүргийн УЗНН-ийн
төсөл

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Дүүргийн 6,9,10,11-р хороонд нийтийн халуун усны байр

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.5.5

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Орон сууцны байруудын доторх замын
шинэчлэлт,гэр хорооллын автобусны буудлын дагуух замыг засмал зам

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

16

 

Нийслэлийн хөрөнгө
оруулалтаар

4.5.6

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Туул тосгоны автобусны буудлыг шинэчилж тус хорооны 2-р хэсэгт рүү засмал зам

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.6.2

Төсөл, хөтөлбөрийн
хүрээнд:

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Хог боловсруулах үйлдвэр байгуулах

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.7.3

 

НБХБайгуулалт,
хөрөнгө оруулалтын газар

Гэр хороололд суурьшсан айл өрх,аж ахуйн нэгжүүдийг цэвэр,бохир усны төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.7.4

Иргэдийн
оролцоотой

Төр захиргааны байгууллага
ДЗДТГ

гэр хорооллын айл өрхийн ариун цэврийн байгууламжуудыг сайжруулах зорилгоор бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг айл өрхүүдэд бий болгоно

шинээр

ДЗДТГ

2009-2012

 

 

 

4.7.6

 

Төсөл хөтөлбөр

Олон нийтийн үйлчилгээний газрууд, хүн олноор зорчдог гудамж, хороодод нийтийн боловсон бие засах газартай болгоно

шинээр

ДЗДТГ,ТҮК,Хороод

2009-2012

 

 

 Хур хогийг цэвэрлэх

 

 

2009

10.0

 

Нийслэлийн хөрөнгө
оруулалтаарАвто замын тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил

 

 

2009

40.0

 

Нийслэлийн хөрөнгө
оруулалтаарЗамын ус зайлуулах шугам, худгийн засвар

 

 

2009

10.0

 

Нийслэлийн хөрөнгө
оруулалтаарЗайсан толгойн цогцолбор хөшөөний засвар

 

 

2009

200.0

 

Нийслэлийн хөрөнгө
оруулалтаарХүүхдийн цэцэрлэгийн хүнсний хангамж хариуцсан байгууллагын тусгай зориулалтын техник, тоног төхөөрөмж

 

 

2009

20.0

 

Улсын төсвийн
хөрөнгө оруулалтаарБогд хааны ордон музейн сан
хөмрөгийн барилга / УБ /

 

 

2009

500.0

 

 


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.