.RU

Pielikums Nr. 10 - Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas ar integrēto sociālo zinātņu standartu...Pielikums Nr. 10.Studiju procesa tehniskais nodrošinājums10.1. pielikumsLaboratorijas darba saturs un galvenie virzieniGalvenais laboratorijas darba uzdevums ir: 1. Iemācīt studentiem pielietot kompleksu pieeju, pētot cilvēka uzvedību un psihiskos procesus.

 2. Nodrošināt kvalitatīvu kursa darbu un diplomdarbu izpildi.

 3. Iesaistīt studentus zinātniski pētnieciskajā darbā.

 4. Veikt zinātniski pētnieciskos līgumdarbus eksperimentālajā psiholoģijā un psihofizioloģijā.

 5. Attīstīt laboratorijas materiāli tehnisko bāzi.

Laboratorijas darbu un praktisko nodarbību laikā psihofizioloģijā un eksperimentālajā psiholoģijā studenti apgūst cilvēka uzvedības modelēšanas metodes laikā, kad viņš risina dažādas sarežģītības pakāpes un emocionāla un motivējoša satura problēmsituācijas.

Praktisko nodarbību laikā studenti apgūst un patstāvīgi izmanto psiholoģisko pētījumu mūsdienīgas metodes un testu paketes (subjekta risināmās problēmsituācijas, informatīvās struktūras adekvātuma izvērtēšana, emocionālās stabilitātes, uzmanības, atmiņas, mācīšanās, sensomotorās darbības parametru, galvas smadzeņu funkcionālās asimetrijas, noguruma darba spēju pazemināšanās un paaugstināšanās periodu cikliskuma novērtēšana u. c.).

Īpaša uzmanība tiek veltīta psiholoģiskās testēšanas metožu apguvei, vienlaicīgi ar darbības regulēšanas psihofizioloģisko korelātu poligrāfisko reģistrāciju. Tiek veikta smadzeņu aktivitātes, sirds un asinsvadu darbības, elpošanas, redzes un citu organisma sistēmu bioelektriskā analīze un reģistrācija, kā arī verbālās un neverbālās aktivitātes analīze un reģistrācija. Lai izpētītu darbības regulācijas mehānismus, tiek modelētas dažādas sarežģītības pakāpes, motivācijas un emocionālā satura slodzes. Psihofizioloģiskās informācijas reģistrācija un analīze tiek veikta ar datora, kurš aprīkots ar atbilstošu programmatūru, palīdzību.

Praktisko nodarbību, kursa darbu un kvalifikācijas darba izstrādes laikā studenti apgūst eksperimentu plānošanas un iegūto datu statistiskās apstrādes metodes.

Mērķis

: mūsdienīgo metožu vispārējā un eksperimentālajā psiholoģijā, neiropsiholoģijā, psihofizioloģijā un profesionālās darbības psiholoģijā praktiskā apguve. Augstas kvalitātes līmeņa nodrošināšana kursa darbiem un kvalifikācijas darbiem, zinātniski pētnieciskā darba psiholoģijā un psihofizioloģijā vadīšana.

Uzdevumi

:

Laboratorijas darba plāns 2001./2002. mācību gadam 1. Mācību nodarbības ar studentiem.

 2. Kursa darbu un kvalifikācijas darbu izpildes nodrošināšana.

 3. Zinātniski pētnieciskais darbs.

 4. Eksperimentālās bāzes attīstīšana.

 5. Ar studiju procesu un zinātniski pētnieciskajām izstrādēm saistītu līgumdarbu izpilde.

 6. Zinātnisko un zinātniski metodisko publikāciju sagatavošana.

 7. Docētāju kvalifikācijas paaugstināšana un kadru sagatavošana.

1. Mācību nodarbības ar studentiemLaboratorijas darbu un praktisko nodarbību vadīšana pasniedzamo kursu ietvaros.

Apgūstamie temati:

 1. Iepazīšanās ar galvas smadzeņu bioelektriskās aktivitātes reģistrācijas metodēm.

 2. Laboratorijas darbs “Cilvēka sensomotorā darbība” (Signālu uzrādīšanas pagaidu nenoteiktības ietekme uz reakcijas laiku).

 3. Laboratorijas darbi “Redzes sistēma” (Acu zīlītes reakcija psihoemocionālas spriedzes gadījumā, Saplūšanas un zibēšanas atšķiršanas kritiskā frekvence dažādos funkcionālajos stāvokļos, Laterālo redzes reakciju pārejošās struktūras novērtējums).

 4. Laboratorijas darbs “Cilvēka uzmanība” (Uzmanības pārslēgšanas pētījumi).

 5. Laboratorijas darbi un praktiskie uzdevumi “Notikumu sistēmas varbūtiskās – pārejošās struktūras ietekme uz prognozējošās darbības dinamiku”.

Atskaites forma

: laboratorijas darbus studenti izpilda rakstiski. Laboratorijas darba struktūra ir šāda teorētiskā daļa, mērķi un uzdevumi, hipotēzes, atkarīgie un neatkarīgie mainīgie lielumi, eksperimenta apraksts, rezultāti un secinājumi, ilustratīvais materiāls, eksperimentālo datu statistiskā apstrādes pamatotās metodes.

Praktikums psihofizioloģijāMērķis

: iemācīt studentiem patstāvīgi izmantot galvenās psihofizioloģisko pētījumu metodes, analizēt un interpretēt iegūtos rezultātus.

Uzdevumi

:

 1. Informācijas apstrādes prāta sensomotorās darbības līmeņa novērtēšanas metožu praktiskā apguve (iepazīšanās ar aparatūru, reakcijas laika noteikšana, reakcijas laika noteikšana determinēto un stohastisko signālu laikā, iespējami prognozējamās darbības pētīšanas metožu apguve, uzmanības un atmiņas novērtēšana).

 2. Elektrofizioloģisko metožu praktiskā apguve (elektrokardiogramma, elektroencefalogramma, elektrookulogramma, elektromiogramma un ādas galvaniskā reakcija).

 3. Informatīvo un fizioloģisko rādītāju poligrāfiskās reģistrācijas metodes pielietošana, modelējot psihoemocionālo spriedzi.

 4. Psihofizioloģiskās informācijas vākšanas un analīzes paņēmienu apguve ar datora palīdzību.

 5. iepazīšanās ar psihofizioloģiskā eksperimenta plānošanu un rezultātu statistiskās apstrādes adekvātajām metodēm.

Praktikuma vērtēšanā

ņem vērā psihofizioloģisko pētījuma metožu apguvi un to patstāvīgās pielietošanas prasmes pakāpi, radošu pieeju darbam un atskaites noformēšanu.

Prasības praktikuma novērtējumam: 1. Titullapa.

 2. Saturs.

 3. Ievads (psihofizioloģisko metodiku specifika, praktikuma mērķis un uzdevumi).

 4. Apgūto psihofizioloģisko pētījumu metožu detalizēts apraksts (zīmējumi, shēmas).

 5. Mērījumu rezultātu apraksts un psihofizioloģisko rādītāju dinamikas analīze ar piemēriem (tabulas, grafiki, datorizdrukas).

 6. Nobeigums.

 7. Literatūras saraksts.

2. Kursa darbu un kvalifikācijas darbu izpildes nodrošināšana(mācību kursu “Eksperimentālā psiholoģija”, “Vispārējā psiholoģija”, “Psihofizioloģija”, “Neiropsiholoģija”, “Profesionālās darbības psiholoģija”, “Psihodiagnostika” un specializāciju ietvaros)

Ieteicamās studentu darbu tēmas:

 1. Teorētiskās:

  • funkcionālais stāvoklis uzvedības struktūrā;

  • nervu sistēmas temperaments un īpašības;

  • smadzeņu pusložu funkcionālās īpatnības un runas aparāts;

  • radošā domāšana un smadzeņu funkcionālā asimetrija;

  • neverbālās komunikācijas, sejas ekspresija;

  • darbības regulēšana varbūtības prognozēšanā;

  • emocionālās spriedzes psihofizioloģiskie korelāti;

  • galvas smadzeņu funkcionālās asimetrijas pētīšanas metodes;

  • uzvedības taktika un stratēģija iespējamības situācijās;

  • acīmredzamais neiespējamais;

  • stress, tā būtība un sekas;

  • bērnu ar aizkavētu psihofizisko attīstību sociālā adaptācija.

 2. Eksperimentālās:

  • relaksējošās iedarbības ietekme uz īslaicīgās atmiņas pusložu asimetriju;

  • psihofizioloģisko reakciju funkcionālā struktūra patiesu un nepatiesu apgalvojumu procesā;

  • cilvēka uzvedības stilistiskās pašregulācijas un emocionālās reaktivitātes mijiedarbība;

  • krāsu ritmiskās stimulācijas ietekme uz smadzeņu bioelektrisko aktivitāti.

3. Zinātniski pētnieciskais darbsGalvenie zinātniski pētnieciskā darba virzieni:

 1. Darbības regulācijas psihofizioloģiskie mehānismi.

 2. Nervu darbības individuāli tipoloģiskās īpatnības un pašregulācijas efektivitāte, risinot dažāda informatīvā un emocionālā satura problēmsituācijas.

 3. Bērnu ar aizkavētu psihofizisko attīstību psihodiagnostika un sociālā adaptācija.

 4. Jaunu darbības regulācijas korekcijas veidu meklējumi intensīvas intelektuāli emocionālās slodzes gadījumos.

 5. Psiholoģisko treniņu zinātniski metodiskā izstrāde neverbālajā saskarsmē.

4. Eksperimentālās bāzes attīstīšanaPašlaik laboratorijā darbojas automatizētais psihofizioloģiskās informācijas vākšanas un analīzes komplekss. Psiholoģiskajā testēšanā izmanto testus ar rezultātu datorizētu apkopojumu.

Nākotnē tiek plānots izstrādāt un ieviest programmu nodrošinājumu cilvēka neverbālās uzvedības reakciju analīzei un reģistrācijai (valodas intonācija – sonogramma, sejas ekspresija).

5. Ar studiju procesu un zinātniski pētnieciskajām izstrādēm saistītu līgumdarbu izpilde 1. Laboratorijas darbi un praktiskās nodarbības BKI (PR fakultātes) studentiem reklāmas psihofizioloģijā.

 2. Semināri BKI (Juridiskā fakultāte) studentiem “Melu detekcija juridiskajā praksē un biznesā”.

6. Zinātnisko un zinātniski metodisko publikāciju sagatavošanaSagatavotas publikācijas:

 1. Raksts “Smadzeņu funkcionālās asimetrijas loma iespējamības prognozēšanas procesā”.

 2. Raksts “Melu apzināšana – māksla vai zinātne”.

 3. Monogrāfija “Divu pusložu noslēpums”.

2002. gadā plānots:

 1. Mācību līdzeklis “Ātrās datu statistiskās apstrādes metodes” – studentiem psihologiem.

 2. Monogrāfija “Nepatiesu apgalvojumu psihofiziooģija”.

7. Docētāju kvalifikācijas paaugstināšana un kadru sagatavošanaSemināru nodarbības docētājiem starpdisciplīnās, lai padziļinātu viņu zināšanas par mūsdienīgajām zinātniski pētnieciskajām metodēm. Jauno docētāju apmācīšana.

Pielikums Nr. 11.Studiju programmas attīstības plāns11.1. pielikumsAkadēmiskā personāla izglītības līmeņa attīstības plānsDocētāja vārds, uzvārdsPlānots 1 – 3 gados


Gads


N.Mihailova

Maģistra darba aizstāvēšana

2002

L.Ābelīte

Maģistra darba aizstāvēšana

2002

L.Bavrina

Maģistra darba aizstāvēšana

2003

T.Vidavska-Rusnaka

Iestāšanās doktorantūrā

2003

T.Timinska

Iestāšanās doktorantūrā

2004

J.Netunahina

Iestāšanās doktorantūrā

2004

N.Šmeļova

Iestāšanās doktorantūrā

2005

N.Žekova

Iestāšanās doktorantūrā

2003

J.Cihanoviča

Iestāšanās doktorantūrā

2002

J.Godļevska

Iestāšanās doktorantūrā

2003

J.Roze

Iestāšanās doktorantūrā

2003

T.Uzule

Doktora disertācijas aizstāvēšana

2002

V.Voronovs

Doktora disertācijas aizstāvēšana

2002-2003
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.