.RU

1.30. TURYSTYKA I SPORT - Załącznik do rozporządzenia


1.30. TURYSTYKA I SPORT1. Symbol badania:1.30.01(099)2. Temat badania:Sport3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie:Minister właściwy do spraw kultury fizycznej
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
5. Cel badaniaInformacje o stanie i działalności klubów sportowych, polskich związków sportowych i organizacji kultury fizycznej służą do oceny poziomu sportu w szerokim ujęciu, a także do oceny realizacji zadań wynikających ze strategii rozwoju sportu.

6. Zakres podmiotowyKluby sportowe, polskie związki sportowe, organizacje kultury fizycznej.

7. Zakres przedmiotowy– sekcje i rodzaje sportów w klubach sportowych,

– osoby ćwiczące, w tym kobiety i młodzież,

– kadra w klubach sportowych,

– kadra oraz budżet polskiego związku sportowego,

– liczba zawodników w podziale na kategorie w poszczególnych sportach, w polskich związkach sportowych,

– liczba trenerów, instruktorów, sędziów sportowych, zawodników, kursów szkoleniowych i ich uczestników,

– jednostki organizacyjne, członkowie, ćwiczący, imprezy i ich uczestnicy.

8. Źródła danychSprawozdanie GUS: KFT 1, sprawozdanie MSiT: KFT 2, dane organizacji kultury fizycznej.

Lp.Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.08.18.28.38.41

kluby sportowe

KFT 1 – sprawozdanie z działalności klubu sportowego; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

cyklicznie co 2 lata do 25 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Rzeszowie

2

polskie związki sportowe

KFT 2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 25 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Ministerstwo Sportu i Turystyki

3

Akademicki Związek Sportowy (AZS), Ludowe Zespoły Sportowe (LZS), Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF), Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

działalność organizacji kultury fizycznej; dane zagregowane; w formie elektronicznej

raz w roku do 15 marca 2013 r. z danymi za rok 2012

GUS
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznychInformacje o klubach sportowych, sekcjach, członkach klubów, ćwiczących z wyodrębnieniem kobiet i młodzieży do lat 18, zawodnikach zarejestrowanych, trenerach i instruktorach w układzie województw, podregionów i powiatów, a dane o ćwiczących i kadrze szkoleniowej według rodzajów sportów w układzie województw. Informacje o zawodnikach opracowywane według województw, rodzajów sportów i płci, o sędziach, trenerach i instruktorach według województw i rodzajów sportów, a pozostałe dane według polskich związków sportowych. Dane o organizacjach kultury fizycznej w zakresie jednostek organizacyjnych, członków, ćwiczących, imprez i ich uczestników na poziomie województw.

10. Terminy i formy udostępnianiaTablice wynikowe (wydruk, forma elektroniczna) – maj/czerwiec 2013 r.

11. Koszty i sposób finansowania214 700 zł – budżet GUS

1.30. TURYSTYKA I SPORT1. Symbol badania:1.30.03(100)2. Temat badania:Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie:Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
5. Cel badaniaPozyskiwanie danych dotyczących turystycznej bazy noclegowej na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. Dane miesięczne i roczne są przekazywane do Eurostatu, OECD i UNWTO.

Weryfikacja liczby jednostek świadczących usługi noclegowe.

6. Zakres podmiotowyTurystyczna baza noclegowa bez względu na rodzaj obiektu, właściciela i lokalizację, a także obiekty o innym podstawowym przeznaczeniu (niezwiązane z turystyką), które są czasowo wykorzystywane przez turystów (np. domy studenckie, ośrodki sportowo rekreacyjne). Gminy, miasta na prawach powiatu, dzielnice m.st. Warszawy.

7. Zakres przedmiotowyCharakterystyka obiektów i ich wykorzystanie:

– rodzaje obiektów, a dla niektórych także kategorie,

– pokoje, w tym z łazienką i WC,

– miejsca noclegowe,

– placówki gastronomiczne według rodzajów,

– liczba dni działalności obiektów,

– osoby korzystające, wynajęte pokoje, udzielone noclegi – z wyodrębnieniem turystów zagranicznych według kraju stałego zamieszkania.

8. Źródła danychSprawozdania GUS: badanie pełne na formularzach KT 1 dla podmiotów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.

Ankieta KT 2 – badanie reprezentacyjne dla podmiotów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Ewidencja obiektów świadczących usługi noclegowe prowadzona przez urzędy gmin na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.). Informacje urzędów marszałkowskich – wykazy skategoryzowanych obiektów noclegowych.

Lp.Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.08.18.28.38.41

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi noclegowe; dane obejmujące:

– numer REGON i NIP,

– nazwę i adres obiektu,

– informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczenia usług,

– rodzaj obiektu,

– liczbę miejsc noclegowych,

– informacje dodatkowe: e mail i numer telefonu;

w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (20%)

do 3. dnia roboczego po zarejestrowaniu obiektu

serwer centralny GUS

2

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do grup: 55.1, 55.2, 55.3 posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych

KT 1 – sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w miesiącu, do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Rzeszowie

3

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do grup: 55.1, 55.2, 55.3 posiadające mniej niż 10 miejsc noclegowych

KT 2 – wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda reprezentacyjna (20%); obowiązkowe

raz do roku do 20 stycznia z danymi za rok poprzedni

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl; Urząd Statystyczny w Rzeszowie

4

urzędy marszałkowskie

wykazy skategoryzowanych obiektów noclegowych; dane jednostkowe dotyczące:

– numeru REGON i NIP,

– nazwy i adresu obiektu,

– rodzaju obiektu,

– liczby miejsc noclegowych,

– emaila i numeru telefonu;

w formie elektronicznej

raz w roku: do 7 stycznia 2013 r. z danymi za rok 2012

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

5

urzędy marszałkowskie

wykazy nowopowstałych i zlikwidowanych w ciągu kwartału skategoryzowanych obiektów noclegowych; dane jednostkowe dotyczące:

– numeru REGON i NIP,

– nazwy i adresu obiektu,

– rodzaju obiektu,

– liczby miejsc noclegowych,

– emaila i numeru telefonu;

w formie elektronicznej

3 razy w roku: do 7 dnia kalendarzowego po I, II i III kwartale z danymi za każdy kwartał

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznychLiczba i wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej według rodzajów obiektów (dla niektórych także według kategorii) w układzie regionów i województw, podstawowe dane według podregionów, powiatów, gmin.

10. Terminy i formy udostępniania– „Turystyka w 2012 r.” – lipiec 2013 r.,

– kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: Eurostat, UNWTO, OECD,

– podstawowe informacje dotyczące obiektów świadczących usługi noclegowe i ich wykorzystanie, w tym tablica: Turyści zagraniczni według krajów zamieszkania (korzystający, udzielone noclegi) – 60 dni roboczych po miesiącu sprawozdawczym – Internet.

11. Koszty i sposób finansowania4 432 000 zł – budżet GUS

1.30. TURYSTYKA I SPORT1. Symbol badania:1.30.05(101)2. Temat badania:Turystyka zagraniczna3. Rodzaj badania:Badanie stałe4. Prowadzący badanie:Minister właściwy do spraw turystyki
Prezes Narodowego Banku Polskiego
5. Cel badaniaKwartalne i roczne oszacowanie liczby wizyt w Polsce turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania; oszacowanie wpływów z tytułu przyjazdu cudzoziemców w ujęciu kwartalnym i rocznym oraz charakterystyka pobytu turystów zagranicznych w Polsce według kraju stałego zamieszkania i podstawowych cech analizowanych w turystyce międzynarodowej.

6. Zakres podmiotowyCudzoziemcy (turyści zagraniczni i odwiedzający jednodniowi) wyjeżdżający z Polski. Przekroczenia granicy, podstawowa charakterystyka pobytu cudzoziemców i ich wydatki.

7. Zakres przedmiotowyLiczba i struktura przekroczeń granicy przez cudzoziemców według przejść granicznych (wyjazd).

Charakterystyka pobytu turystów zagranicznych w Polsce według głównego celu przyjazdu, długości pobytu, formy organizacyjnej, rodzaju bazy noclegowej wykorzystywanej w Polsce, odwiedzanych województw i środka transportu.

Charakterystyka turystów zagranicznych według kraju stałego zamieszkania, płci i wieku.

Łączne i dzienne wydatki turystów zagranicznych poniesione w Polsce według rodzaju (noclegi, wyżywienie, usługi rekreacyjne, zakupy), według celów podróży i kraju stałego zamieszkania. Wydatki w związku z podróżą poniesione w kraju stałego zamieszkania.

Charakterystyka pobytu odwiedzających jednodniowych w Polsce według głównego celu przyjazdu.

Charakterystyka odwiedzających jednodniowych według kraju stałego zamieszkania.

Wydatki odwiedzających jednodniowych według rodzaju (wyżywienie, usługi rekreacyjne, zakupy, w tym w celu odsprzedaży) i kraju stałego zamieszkania.

Kwartalne i roczne oszacowanie liczby wizyt turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych w Polsce według kraju stałego zamieszkania.

Oszacowanie wpływów z tytułu przyjazdów cudzoziemców w ujęciu kwartalnym i rocznym zgodnie ze standardowymi wymaganiami statystyki turystyki oraz bilansu płatniczego, określonymi przez Eurostat i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

8. Źródła danychAnkiety Ministerstwa Sportu i Turystyki: ZAG, DT TZ i DT OJ oraz wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: KT 1 (badanie 1.30.03) i wyników badania „Ruch graniczny” (badanie 1.30.11).

Lp.Podmioty przekazujące dane statystyczneForma przekazania danychCzęstotliwość i terminMiejsce przekazania danych8.08.18.28.38.41

ankieterzy wykonawcy na przejściach granicznych

ZAG – zestawienie zbiorcze z przejść granicznych – liczba dokonanych obserwacji pomiarowych według czasu i miejsca pomiaru; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (0,1%); dobrowolne

osiem razy w roku: luty, marzec, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2012 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

2

turyści zagraniczni – spędzający w Polsce co najmniej jedną noc (wyjeżdżający z Polski)

DT TZ – charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzających Polskę, charakterystyka ich pobytu w Polsce, w tym wielkość wydatków; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (0,1%); dobrowolne

osiem razy w roku: luty, marzec, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2012 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

3

odwiedzający jednodniowi (wyjeżdżający z Polski)

DT OJ – charakterystyka pobytu w Polsce i wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych na terenie Polski; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (0,3%); dobrowolne

osiem razy w roku: luty, marzec, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień 2012 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznychW odniesieniu do turystów wyniki według: kraju stałego zamieszkania, płci i wieku, głównego celu przyjazdu, długości pobytu, formy organizacyjnej, rodzaju bazy noclegowej wykorzystywanej w Polsce, odwiedzanych województw i środka transportu; łączne i dzienne wydatki turystów zagranicznych poniesione w Polsce według rodzaju (noclegi, wyżywienie, usługi rekreacyjne, zakupy) i kraju stałego zamieszkania, wydatki w związku z podróżą poniesione w miejscu zamieszkania.

W odniesieniu do odwiedzających jednodniowych wyniki według: kraju stałego zamieszkania, głównego celu przyjazdu i sposobu podróżowania na terenie Polski (maksymalna odległość od granicy); dzienne wydatki poniesione w Polsce według rodzaju (noclegi, wyżywienie, usługi rekreacyjne, zakupy) i kraju stałego zamieszkania.

Łącznie: wpływy z tytułu przyjazdów cudzoziemców w ujęciu kwartalnym i rocznym z uwzględnieniem celu podróży oraz struktury geograficznej według kraju stałego zamieszkania, w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych.

10. Terminy i formy udostępniania– liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w I kwartale 2012 r. – tablice wynikowe – maj 2012 r.,

– „Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2012 roku” – maj 2012 r.,

– liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w II kwartale 2012 r. – tablice wynikowe – sierpień 2012 r.,

– „Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2012 roku” – sierpień 2012 r.,

– liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w III kwartale 2012 r. – tablice wynikowe – listopad 2012 r.,

– „Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń – wrzesień 2012 roku” – listopad 2012 r.,

– „Przyjazdy do Polski w 2012 roku” – synteza wyników badań przeprowadzonych w 2012 r. oraz oszacowanie (na podstawie danych z 6 tur badań) podstawowych wielkości dotyczących turystyki zagranicznej za rok 2012 – grudzień 2012 r.,

– liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w IV kwartale 2012 r. – wstępne tablice wynikowe – grudzień 2012 r.,

– liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w IV kwartale 2012 r. – tablice wynikowe – luty 2013 r.,

– „Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2012 roku” – wyniki zbiorcze z uwzględnieniem czwartego kwartału 2012 r. – grudzień 2012 r.,

– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w pierwszym kwartale 2012 roku” – maj 2012 r.,

– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w drugim kwartale 2012 roku” – sierpień 2012 r.,

– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w trzecim kwartale 2012 roku” – listopad 2012 r.,

– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w czwartym kwartale 2012 roku” – luty 2013 r.,

– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w 2012 roku” – maj 2013 r.,

– liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na turystów zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w 2012 r. – tablice wynikowe – grudzień 2012 r.,

– „Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku” – grudzień 2012 r.,

– kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: UNWTO (Yearbook of Tourism Statistics, Tourism Market Trends, Compendium of Tourism Statistics, Travel and Tourism Barometer) – dostarczane sukcesywnie,

– informacje w Internecie – dwa miesiące po zakończeniu kwartału.

11. Koszty i sposób finansowania700 000 zł – budżet MSiT

285 000 zł – budżet NBP
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.